top of page

VERHUUR VOORWAARDEN & TARIEVEN

TARIEVEN SCOUTING GROEPEN

Tarieven Scoutinggroepen

Huur gebouw

Huur materiaal (alleen t.b.v. huurders van de accommodatie)

Tarieven anderen organisaties

TARIEVEN ANDERE ORGANISATIES

Huur gebouw

Huur varend materiaal (alleen t.b.v. huurders op ZVC 'De Visserij')

Huur materiaal (alleen t.b.v. huurders van de accommodatie)

Huur varend materiaal (alleen t.b.v. huurders op ZVC 'De Visserij')

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN Scouting BvH

Deze huurvoorwaarden zijn onderdeel van de huurovereenkomst.
Met de huuraanvraag verklaart de huurder akkoord te gaan met onderstaande artikelen.

Artikel 1. Aankomst, vertrek en aantal deelnemers

Buiten de maanden juli en augustus is het gebruik van het gehuurde op zaterdag tussen 09:30 en 18:00 uur in principe niet mogelijk.

 

Bij weekverhuur in de maanden juli en augustus is de aankomsttijd op zaterdag vanaf 14:00 uur en de vertrektijd op zaterdag voor 10:00 uur.

 

Bij weekendverhuur is de aankomsttijd op vrijdag vanaf 18:00 uur en de vertrektijd op zondag voor 12:00 uur.

 

Voor doordeweekse dagen en voor dag verhuur wordt de aankomst- en vertrektijd afgesproken in overleg met de verhuurder.

 

Exacte aankomst- en vertrektijd moet minimaal 7 dagen van te voren worden doorgegeven aan de verhuurder.

 

Het aantal deelnemers dat is vermeld bij de aanvraag wordt bij aankomst definitief vastgesteld.

Artikel 2. Gebruiksregels

De door de verhuurder vastgestelde gebruiksregels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. Deze regels worden bij aanvang van de huur ter beschikking gesteld en toegelicht.

Artikel 3. Energie, verbruiksgoederen en afval

Bij aanvang van de verhuur worden de meterstanden van water, gas en elektriciteit genoteerd, evenals bij vertrek. Het verbruik wordt tegen kostprijs verrekend met de borg.

 

De huurder dient zelf te zorgen voor verbruiksgoederen, zoals schoonmaakmiddelen, wc-papier, e.d.

 

De in het gehuurde aanwezige verbruiksgoederen die de huurder heeft verbruikt, dienen aan het einde van de huurperiode met gelijke hoeveelheden, en van gelijke kwaliteit, te worden aangevuld door de huurder.

 

Huishoudelijk afval dient in de afvalcontainer gegooid te worden (achterplein gebouw).

 

Voor het gebruik van de afvalcontainer en het afvoeren van afval brengen wij een bedrag van €5,00 per dag in rekening. Voor groepen groter als 30 personen en verhuur in de zomerperiode (juli en augustus) wordt een (totaal) bedrag van €25,00 in rekening gebracht. Dit wordt automatisch van de waarborgsom ingehouden.

Artikel 4. Vuur maken

Het is de huurder toegestaan alleen op een daarvoor aangewezen plaats (kampvuurkuil) een kampvuur te stoken. De huurder dient zelf (schoon) stookhout mee te nemen. Eventuele kookvuren dienen vrij van de grond gestookt te worden. Men dient ten alle tijden rookoverlast voor de omgeving te voorkomen.

Artikel 5. Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. Als naar beoordeling van dezelfde persoon het gehuurde onvoldoende is schoongemaakt, worden schoonmaakkosten met een bedrag van €75,00 in rekening gebracht.

 

De huurder is verplicht aan het einde van de huurperiode de sleutels en andere in gebruik gegeven zaken aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen.

 

Verlies en/of beschadiging van de sleutels en/of cilinders van het gebouw zullen separaat in rekening worden gebracht i.v.m. de hoge kosten van vervanging (certificaat geregistreerde sleutels/cilinders).

 

Dezelfde persoon zal in bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw, inventaris of terrein. Voorwerpen welke bij aanvang van de verhuur aanwezig waren en aan het eind van de verhuurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te doen herstellen.

Artikel 6. Vrijwaring voor schade

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. De verhuurder erkent geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de huurder naar aanleiding van zijn verblijf tijdens de huurperiode.

Artikel 7. Verzekering

De accommodatie is voorzien van de benodigde blusmiddelen en een brandmeldinstallatie. De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van een of meerdere personen, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 8. Beperking gebruik gehuurde 

Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere doeleinden dan die voortvloeien uit de doelstellingen van de organisatie van de huurder. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele aan anderen dan de huurders ter beschikking te stellen of hen te laten verblijven.

Artikel 9. Rechten verhuurder

De verhuurder is bevoegd te alle tijde de verhuurde opstal en terrein te betreden.

 

Artikel 10. Aanwezigheid leden Scouting BvH

Het is mogelijk dat er, tijdens een periode van verhuur, (kader)leden van de scouting BvH aanwezig zijn in een separaat lokaal (Piet Zwaanslokaal) tijdens de aanwezigheid van huurders.

 

De aanwezige (kader)leden zullen enkel en alleen in dit lokaal aanwezig zijn, met gebruik van de aangrenzende sanitaire ruimte. Het betreden van het terrein zal enkel en alleen via de achterzijde van het terrein geschieden.

 

Indien er overlast (in de meest algemene zin van het woord) wordt ervaren door de aanwezige huurders dient dit gemeld te worden bij de verhuurder. Daarnaast mogen de aanwezige (kader)leden uiteraard ook worden aangesproken op eventuele overlast. De verhuurder zal, in geval van overlast, passende maatregelen nemen.

 

Heeft de huurder bezwaar tegen de aanwezigheid van (kader)leden van scouting BvH tijdens de huurperiode, dan kan dat vermeld worden bij de opmerkingen van de huuraanvraag.

Artikel 11. Annuleringsclausule

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder geldt de volgende regeling:

 

Tot 6 maanden voor aanvang van de huurperiode is 25% van de totale huurprijs verschuldigd.
Tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode is 50% van de totale huurprijs verschuldigd.
Later dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode is 75% van de totale huurprijs verschuldigd.
Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen.

Het gebruik van drugs en/of aanwezigheid ervan lijdt tot een onmiddellijke ontbinding van de verhuur. Het overmatig gebruik van alcohol (in de meest algemene zin van het woord) kan tevens leiden tot een onmiddellijke ontbinding van de verhuur.

Restitutie van de genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaats vinden.

Geldig voor alle nieuwe huurovereenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten vanaf januari 2021.

bottom of page