top of page

VERHUUR VOORWAARDEN & TARIEVEN 2022

TARIEVEN SCOUTING GROEPEN

Tarieven Scoutinggroepen

Huur gebouw

 • Huurtarieven voor gebouw en terrein, inclusief gebruik van douche- en toiletfaciliteiten. Behalve de maanden juli en augustus is het gebruik van het gehuurde op zaterdag tussen 9:30 en 18:00 uur in principe niet mogelijk, in verband met eigen gebruik (bagage kan worden opgeborgen). Zie verder ook de huurvoorwaarden.

 • Huurtarieven zijn exclusief kosten gebruik gas, water en elektriciteit en kosten voor het afvoeren van afval.

 • Per huurovereenkomst wordt een borg/voorschot van € 200,00 gevraagd voor verrekening van energieverbruik, afvoer van afval en eventuele kleine schade.

 • Wanneer het gehuurde niet (voldoende) bezemschoon wordt achtergelaten, worden schoonmaakkosten van minimaal € 75,00 in rekening gebracht.

Huur materiaal (alleen t.b.v. huurders van de accommodatie)

Tarieven anderen organisaties

TARIEVEN ANDERE ORGANISATIES

Huur gebouw

 • Huurtarieven voor gebouw en terrein, inclusief gebruik van douche- en toiletfaciliteiten. Behalve de maanden juli en augustus is het gebruik van het gehuurde op zaterdag tussen 9:30 en 18:00 uur in principe niet mogelijk, in verband met eigen gebruik (bagage kan worden opgeborgen). Zie verder ook de huurvoorwaarden.

 • Huurtarieven zijn exclusief kosten gebruik gas, water en elektriciteit en kosten voor het afvoeren van afval.

 • Per huurovereenkomst wordt een borg/voorschot van € 200,00 gevraagd voor verrekening van energieverbruik, afvoer van afval en eventuele kleine schade.

 • Wanneer het gehuurde niet (voldoende) bezemschoon wordt achtergelaten, worden schoonmaakkosten van minimaal € 75,00 in rekening gebracht.

Huur materiaal (alleen t.b.v. huurders van de accommodatie)

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN Scouting BvH

Versie 2022

Deze huurvoorwaarden zijn onderdeel van de huurovereenkomst.
Met de huuraanvraag verklaart de huurder akkoord te gaan met onderstaande
artikelen.

1. Huurovereenkomst

 • Na ontvangst van een huuraanvraag wordt een huurovereenkomst aangeboden via mail. De huurder controleert de gegevens en vult deze zo nodig aan, verklaard zich akkoord en mailt de huurovereenkomst binnen 14 dagen terug.

 • De huurtarieven staan vermeld op de website van Scouting BvH. Naast de huursom wordt een waarborgsom in rekening gebracht

 • De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van de 1 e termijn van 25% van het totale bedrag, binnen 14 dagen.

 • De 2 e termijn van 75% van het totale bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen.


2. Aankomst, vertrek en aantal deelnemers

 • Behalve de maanden juli en augustus is het gebruik van het gehuurde op zaterdag tussen 9:30 en 18:00 uur in principe niet mogelijk.

 • Bij weekverhuur in de maanden juli en augustus is de aankomsttijd op zaterdag vanaf 14:00 uur en de vertrektijd op zaterdag voor 10:00 uur.

 • Bij weekendverhuur is de aankomsttijd op vrijdag of zaterdag vanaf 18:00 uur en de vertrektijd op zondag voor 12:00 uur.

 • Voor dag verhuur wordt de aankomst- en vertrektijd afgesproken in overleg met de huurder en valt in principe tussen 10:00 en 20:00 uur.

 • Het juiste aantal deelnemers en de exacte aankomst- en vertrektijd moet minimaal 7 dagen voor aanvang van de huurperiode worden doorgegeven aan de verhuurder.

3. Gebruiksregels

 • De door de verhuurder vastgestelde gebruiksregels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. Deze regels worden bij aanvang van de huur ter beschikking gesteld in de verhuurmap en toegelicht.

 

4. Zelf voor zorgen

 • De huurder dient zelf te zorgen voor:

  • EHBO materiaal

  • Handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes, afwasborstels, e.d.

  • Verbruiksgoederen, zoals schoonmaakmiddelen, wc-papier, vuilniszakken, e.d.


5. Energie en afval

 • Bij aanvang van de verhuur worden de meterstanden van water, gas en elektriciteit genoteerd, evenals bij vertrek, het verbruik wordt tegen de tariefprijs verrekend met de waarborgsom.

 • Huishoudelijk afval dient gescheiden in de juiste afvalcontainer te worden gedaan. (zie de gebruiksregels)


6. Vuur maken

 • Het is de huurder toegestaan alleen op een daarvoor aangewezen plaats (kampvuurkuil) een kampvuur te stoken. De huurder dient zelf ( schoon ) stookhout mee te nemen. (zie de gebruiksregels)


7. Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

 • De huurder draagt zorg voor een juist gebruik van de gehuurde accommodatie en voorkomt (geluids-) overlast voor de omgeving.

 • De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud en bezemschoon te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in dezelfde staat overdragen. 

 • De verhuurder of zijn vertegenwoordiger zal in bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw, inventaris of terrein. Voorwerpen welke bij aanvang van de verhuur aanwezig waren en aan het eind van de verhuurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

 • Als naar beoordeling van de verhuurder of zijn vertegenwoordiger het gehuurde onvoldoende is schoongemaakt, worden schoonmaakkosten van minimaal €75,00 in rekening gebracht.

 • De huurder is verplicht aan het einde van de huurperiode de sleutels en andere in gebruik gegeven zaken weer in te leveren.

 • Verlies  en/of beschadiging van de sleutels en/of sloten  zullen in rekening worden gebracht i.v.m. de hoge kosten van vervanging (certificaat geregistreerde sleutels/cilinders)

 

8. Vrijwaring verhuurder voor vergoeding

 • De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. De verhuurder erkent geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de huurder naar aanleiding van zijn verblijf tijdens de huurperiode.


9. Aansprakelijkheid brandschade

 • De accommodatie is voorzien van de benodigde blusmiddelen en een brandmeldinstallatie. De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van een of meerdere personen, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.


10. Beperking gebruik gehuurde

 • Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor andere doeleinden dan die voortvloeien uit de doelstellingen van de organisatie of opgegeven doel van de huurder. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele aan anderen dan de huurders ter beschikking te stellen of hen te laten verblijven.


11. Rechten verhuurder

 • De verhuurder of zijn vertegenwoordiger is bevoegd te alle tijde het verhuurde gebouw en terrein te betreden.

 

12. Aanwezigheid leden Scouting BvH

 • Het is mogelijk dat er, tijdens een periode van verhuur, (kader) leden van de Scouting BvH,  aanwezig zijn in een separaat lokaal ( Piet Zwaanslokaal of Explorerslokaal ) tijdens de aanwezigheid van huurders.

  Voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt, zullen de aanwezige (kader)leden in dit lokaal aanwezig zijn, met gebruik van de aangrenzende sanitaire ruimte.  Het betreden van het terrein zal via de achterzijde van het terrein geschieden.

  Indien er overlast wordt ervaren door de aanwezige huurders dient dit gemeld te worden bij de verhuurder of zijn vertegenwoordiger. Daarnaast mogen de aanwezige (kader)leden uiteraard ook worden aangesproken op eventuele overlast. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger zal, in geval van overlast, passende maatregelen nemen.

  Heeft de huurder bezwaar tegen de aanwezigheid van (kader) leden van scouting BvH tijdens de huurperiode, dan kan dat vermeld worden bij de opmerkingen van de huuraanvraag of van te voren aan de verhuurder worden doorgegeven.

 

13. Annuleringsclausule

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder geldt de volgende regeling:

 • Tot 6 maanden voor aanvang van de huurperiode is 25% van de totale huurprijs verschuldigd.

 • Tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode is 50% van de totale huurprijs verschuldigd.

 • Later dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode is 75% van de totale huurprijs verschuldigd.

 • Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

 

14. Ontbinding overeenkomst

 • Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen en de verhuur te beëindigen.

  Het gebruik van drugs en/of aanwezigheid ervan lijdt tot een onmiddellijke beëindiging van de verhuur. Het overmatig gebruik van alcohol ( in de meest algemene zin van het woord ) kan tevens leiden tot het onmiddellijke beëindigen van de verhuur.

  Restitutie van de genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaats vinden.

bottom of page